LinkedIn Golden line Facebook Twitter

Problem BIK?
Biuro Informacji Kredytowej zostało powołane w celu wspierania rozwoju rynku produktów kredytowych, stanowiąc pomoc dla banków i SKOK-ów przy dokonywaniu oceny zdolności i wiarygodności kredytowej ich klientów. Jednocześnie działalność Biura w bezpośredni sposób wpływa na warunki współpracy banków i SKOK-ów z klientami, poprzez możliwość budowania pozytywnej historii kredytowej każdego z nich.

Co to jest BIK?
Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) jest to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich w celu gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów, zarówno indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Kiedy Twoje dane mogą trafić do BIK?
W momencie składania przez Ciebie w banku lub SKOK-u wniosku (np. kredytowego) oraz po zaciągnięciu przez Ciebie zobowiązania (np. kredytu). Informacje dotyczące obsługi zaciągniętego przez Ciebie kredytu bank lub SKOK aktualizuje przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres trwania zobowiązania.

Jakie Twoje dane trafiają do BIK?
Dane identyfikacyjne oraz informacje o zobowiązaniach kredytowych powiązanych z Tobą, wskazujące m. in. stan początkowy Twojego zobowiązania, aktualny stan zadłużenia oraz Twoja historie kredytowa w ujęciu miesięcznym

Jak długo są przetwarzane Twoje dane w BIK?
Jeśli klient wyrazi zgodę na dalsze przetwarzanie jego danych po wygaśnięciu zobowiązania, dane te są udostępniane bankom w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres wskazany przez klienta, świadcząc o posiadaniu przez niego pozytywnej historii kredytowej i stając się tym samym jego poważnym atutem w ubieganiu się o kolejne kredyty. Twoje dane mogą być przetwarzane również bez Twojej zgody przez okres 5-letni, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • nie regulowałeś zobowiązania lub dopuściłeś się zwłoki powyżej 60 dni
 • po upłynięciu kolejnych 30 dni od momentu poinformowania Ciebie przez bank czy SKOK o zamiarze przetwarzania Twoich danych bez Twojej zgody

Dodatkowo na mocy kolejnej nowelizacji ustawy Prawo bankowe dane dotyczące zobowiązań wszystkich klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, dla celów związanych z wykorzystywaniem przez banki modeli statystycznych do oceny ryzyka kredytowego. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów, ponieważ informacje te nie odnoszą się do konkretnych osób.

Kiedy Twoje dane zostaną usunięte?
Jeśli spłaciłeś swoje zobowiązanie bez zakłóceń Twoje dane powinny zostać usunięte, tak mówi Ustawa*. Czy jest to najlepsze rozwiązanie dla Ciebie? Chcesz znać odpowiedź?

* Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 poz. 939 z późn. zmianami)

Historia ważniejsza 
Sytuacja najkorzystniejsza dla Ciebie jest terminowo regulowane zobowiązanie, co jest równoznaczne z pozytywną historią kredytową w BIK. Czy pozytywna historia kredytowa jest Tobie do czegoś potrzebna? Zapewniamy, ze jest. To dzięki niej jesteś cennym klientem i dzięki niej banki i SKOK-i mogą zaproponować Tobie lepsze warunki współpracy. Brak dostępu do Twojej historii kredytowej raczej nie ułatwi współpracy z bankiem czy SKOK-iem.
„…Jeśli dostajemy pozytywny raport, to jest to punkt dla klienta. Jego wniosek możemy rozpatrzyć szybciej…” – Rzecznik prasowy jednego z banków współpracujących z BIK
„…Unikalnym produktem naszego banku, który promujemy obecnie, jest kredyt na dowód osobisty. Jest to oferta skierowana przede wszystkim do osób mających dobra opinie w Biurze Informacji Kredytowej…” – Menedżer sprzedaży jednego z banków współpracujących z BIK
Wyrażając zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych budujesz swoją pozytywną historię kredytową. Jest tylko jeden sposób, aby dowiedziały się o niej wszystkie banki i SKOK-i.

Akcjonariusze
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.; Bank Handlowy w Warszawie S.A.; Bank DnB NORD Polska; Bank Millennium S.A.; Bank PEKAO S.A.; Getin Bank S.A.; Bank Zachodni WBK S.A.; BRE Bank S.A.; ING Bank Śląski S.A.; Kredyt Bank S.A.; NORDEA Bank Polska S.A., PKO Bank Polski S.A.; Związek Banków Polskich.

Prawo
Biuro Informacji Kredytowej jest to instytucja działająca na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zmianami). Przepis ten stanowi: „Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:

 • bankom – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych
 • innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów – informacji o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń”

Nowelizacja prawa bankowego w odniesieniu do przetwarzania informacji
Z dniem 16 czerwca 2005 r. weszła w życie nowelizacja Prawa bankowego, precyzująca zasady przetwarzania przez banki, instytucje upoważnione do udzielania kredytów oraz Biuro Informacji Kredytowej, informacji o wygasłych zobowiązaniach klientów banków i innych instytucji upoważnionych do udzielania kredytów (art. 105 i art. 105 a). Przetwarzanie informacji zgromadzonych do dnia wejścia w życie ustawy powinno być dostosowane do wymogów w niej zawartych, w terminie nie dłuższym niż 3 lata od jej wejścia w życie, tj. do dnia 15 czerwca 2008 roku. Do tego dnia banki mogą przetwarzać informacje dotyczące zarówno klientów pozostających w zwłoce ze spłatą zobowiązania, jak i klientów regularnie je spłacających. Informacje dotyczące wygasłych zobowiązań wynikających z umów zawartych po wejściu w życie nowelizacji Prawa bankowego mogą być przetwarzane przez banki, instytucje upoważnione do udzielania kredytów oraz Biuro Informacji Kredytowej na podstawie pisemnej zgody osoby, której te informacje dotyczą. Informacje dotyczące wygasłych zobowiązań mogą być przetwarzane również bez zgody klienta przez okres nie dłuższy niż 5 lat, tylko jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • Klient nie wykonał zobowiązania lub dopuścił się zwłoki powyżej 60 dni w spłacie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją upoważnioną do udzielania kredytów
 • po zaistnieniu powyższych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania klienta przez bank lub inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, o zamiarze przetwarzania dotyczących go informacji stanowiących tajemnice bankowa, bez jego zgody

Ochrona danych osobowych
Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej danych osobowych regulowane jest również przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) art. 23 ust. 1 pkt 2 i 5 tej ustawy stanowiący, iż przetwarzanie danych jest dopuszczalne, m. in. gdy zezwalają na to przepisy prawa (cytowany wcześniej art. 105 Prawa bankowego) oraz jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu administratora danych.
 W lutym 2000 r. baza danych BIK została zarejestrowana przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych jako spełniająca wymogi Ustawy.

Obowiązki banków i SKOK-ów
W myśl zapisów Umowy instytucje współpracujące z BIK są zobowiązane do:

 • przesyłania informacji kompletnych, prawdziwych i dokładnych
 • regularnej aktualizacji danych

Wszystkie informacje znajdujące się w bazie BIK pochodzą wyłącznie z instytucji współpracujących z BIK. BIK posiada prawo do zbierania i udostępniania tych informacji, nie posiada natomiast prawa do ich modyfikowania, ograniczając się wyłącznie do przekazywania zgromadzonych informacji w uzgodnionym formacie.

Ważne dla Klientów banków i SKOK-ów
Decyzje kredytowa podejmuje bank lub instytucja upoważniona do udzielania kredytów. Dotyczy to również innych decyzji w zakresie wykonywania czynności bankowych. BIK przekazuje wyłącznie informacje na temat danego klienta i jego historii kredytowej, które są następnie wykorzystywane przez bank czy SKOK w procesie podejmowania decyzji kredytowej, dla oceny ryzyka kredytowego oraz zdolności i wiarygodności kredytowej klienta. Ocena taka dokonywana jest w oparciu o obowiązujące w banku czy SKOK-u wewnętrzne zasady i politykę w zakresie przyznawania kredytów. Dane posiadane przez BIK to przede wszystkim DANE POZYTYWNE, wskazujące na postępowanie klientów zgodne z warunkami zawartymi w umowie kredytowej. Stanowią one znacznie ponad 90 % bazy BIK i zawierają informacje o kredytobiorcy, współkredytobiorcy, poręczycielu, gwarancie, dostawcy zabezpieczenia, pełnomocniku, upoważnionym użytkowniku i przystępującym do długu.

Usuwanie i modyfikacja danych
Za poprawność i wiarygodność dostarczonych do BIK informacji odpowiedzialność ponoszą instytucje je dostarczające. W przypadku przekazania nieaktualnych lub nieprawidłowych informacji, instytucja je dostarczająca zobowiązana jest do ich natychmiastowego poprawienia. Tylko te instytucje, jako administratorzy danych, są upoważnione do ich korygowania i modyfikacji. Dotyczy to również sytuacji wniesienia przez klienta żądania modyfikacji przekazanych do BIK niepoprawnych danych.

Sprawdzenie danych w bazie BIK
Informacje o przetwarzanych w bazie BIK danych osobowych udostępnia się na pisemny wniosek (art. 33 Ustawy o ochronie danych osobowych). BIK ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi, licząc od daty rejestracji wniosku. Odpowiedni formularz wniosku dostępny jest na stronie www.bik.pl , a także bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta. Wnioski składane drogą korespondencyjną należy przesyłać do Biura Obsługi Klienta listem poleconym.

Jak uzyskać raport?

 1. Należy wypełnić wniosek o udostępnienie Raportu PLUS, który dostępny jest w BOK lub poprzez łącze na stronie internetowej BIK Wypełnij wniosek, a następnie po jego wypełnieniu wniosek należy wydrukować i podpisać. Klient jest zobowiązany do uiszczenia całkowitej opłaty za Raport, w zależności od wybranej opcji, na numer konta zgodny z wygenerowanym i dołączonym do wniosku wypełnionym formularzem przelewu / wpłaty.

Wypełnienie wniosku o Raport PLUS możliwe jest w godzinach funkcjonowania systemu BIK, tj. od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 – 22.00, w niedzielę w godzinach 7.00 – 21.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w „Ustawie o dniach wolnych od pracy” z dnia 18 stycznia 1951 roku, art. 1 pkt 1.

 1. Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w BOK, w godzinach 8.00 – 16.00 (pon., wt., czw. i pt.) oraz 9.00 –17.00 (środa) lub wysłać listem poleconym na adres:

Biuro Obsługi Klienta BIK S.A.
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
dopisek: „Raport”

 1. Raport PLUS zostanie przygotowany bezpośrednio po złożeniu wniosku w BOK lub wyznaczony zostanie termin jego odbioru. Raport PLUS można odebrać osobiście w BOK po okazaniu potwierdzenia dokonania całkowitej opłaty za Raport PLUS, w zależności od wybranej opcji, na konto BIK. Raport PLUS można również otrzymać listem poleconym na wskazany adres.

Potwierdzenie opłaty powinno zawierać:

  • numer konta, na które dokonano wpłaty,
  • imię i nazwisko,
  • adres zameldowania,
  • w tytule wpłaty: nr PESEL Wnioskodawcy z dopiskiem PLUS.
 1. Stan realizacji wniosku (np. to, czy wniosek wpłynął już do BOK drogą pocztową lub został już z BOK wysłany do Klienta) można sprawdzić poprzez wpisanie na stronie Stan realizacji wniosku unikalnego numeru wygenerowanego dla wniosku o raport skierowanego przez Klienta do BOK.

Sprawdzenie stanu realizacji wniosku o Raport PLUS możliwe jest w godzinach funkcjonowania systemu BIK, tj. od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 – 22.00, w niedzielę w godzinach 7.00 – 21.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w „Ustawie o dniach wolnych od pracy” z dnia 18 stycznia 1951 roku, art. 1 pkt 1.

BIK nie jest uprawniony do dokonywania zmian danych przetwarzanych w bazie BIK. Zmiany takie dokonywane są wyłącznie przez bank, z którego pochodzą dane i tylko przezeń mogą zostać skorygowane lub zaktualizowane. BIK nie udziela żadnych telefonicznych informacji na temat danych przechowywanych w bazie.