LinkedIn Golden line Facebook Twitter

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)
Stopa procentowa, według której banki gotowe są udzielać pożyczek w euro innym bankom na rynku międzybankowym w strefie euro, przy czym indeks przy nazwie stopy oznacza okres jakiego dotyczy stopa, np.: 1M – jeden miesiąc, 3M – trzy miesiące, 6M – sześć miesięcy, 1Y – jeden rok. Stopa EURIBOR ustalana jest w dni robocze na podstawie stóp zgłaszanych przez uczestników fixingu organizowanego przez Europejską Federację Bankową (FBE) i podawana jest ok. godz. 11 czasu obowiązującego w Brukseli przez serwis Reuters.

LIBOR (London Interbank Offered Rate)
Stopa procentowa, według której banki gotowe są udzielać pożyczek w walutach wymienialnych (np. we frankach szwajcarskich – CHF, w dolarach amerykańskich – USD) innym bankom na londyńskim rynku bankowym, przy czym indeks przy nazwie stopy oznacza okres jakiego dotyczy stopa, np.: 1M – jeden miesiąc, 3M – trzy miesiące, 6M – sześć miesięcy, 1Y – jeden rok. Stopa LIBOR ustalana jest w dni robocze na podstawie stóp zgłaszanych przez uczestników fixingu organizowanego przez Brytyjskie Stowarzyszenie Bankierów (BBA) i podawana jest ok. godz. 11 czasu londyńskiego przez serwis Reuters.

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate)

Stopa procentowa, według której banki gotowe są udzielać pożyczek w złotych innym bankom na warszawskim rynku bankowym, przy czym indeks przy nazwie stopy oznacza okres jakiego dotyczy stopa, np.: 1M – jeden miesiąc, 3M – trzy miesiące, 6M – sześć miesięcy, 1Y – jeden rok. Stopa WIBOR ustalana jest w dni robocze na podstawie stóp zgłaszanych przez uczestników fixingu organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych (Forex Polska) i podawana jest ok. godz. 11 czasu środkowoeuropejskiego przez serwis Reuters.

Kredyt hipoteczny 

Kredyt udzielany przez Bank na cel mieszkaniowy, refinansowanie, konsolidowanie zobowiązań Kredytobiorcy wobec instytucji finansowych lub dowolny cel konsumpcyjny, w którym podstawowym zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest hipoteka.

Kredyt indeksowany do waluty obcej 
Kredyt, oprocentowany według stopy procentowej, opartej na stopie referencyjnej, dotyczącej waluty innej niż PLN.

Kontrola inwestycji
Oszacowanie postępu inwestycji, przeprowadzane na zlecenie Banku celem weryfikacji wartości i jakości zabezpieczeń, realizacji ustalonych warunków kredytowania oraz zaangażowania uruchomionych środków w inwestycję, w szczególności w przypadku kredytów wypłacanych w transzach

Marża banku
Wartość ustalona przez Bank, określona w punktach procentowych, która jest składową zmiennej stopy procentowej.

Okres rozliczeniowy
Okres pomiędzy następującymi po sobie ratami spłaty.

Okres karencji
Okres, w którym Kredytobiorca dokonuje spłat wyłącznie odsetek naliczonych od wykorzystanego kapitału kredytu, w danym okresie rozliczeniowym.

Okres kredytowania
Okres od dnia wypłaty kredytu do dnia całkowitej spłaty kredytu.

Oszacowanie wartości nieruchomości
Oszacowanie wartości nieruchomości, przeprowadzane na zlecenie Banku celem oceny jakości zabezpieczeń oraz ustalenia warunków kredytowania.

Rata spłaty kredytu
Kwota obejmująca część kapitałową oraz odsetkową, naliczoną w danym okresie rozliczeniowym, przypadająca do spłaty za dany okres rozliczeniowy.

Rachunek kredytowy
Rachunek prowadzony przez Bank, na którym prowadzona jest ewidencja salda zadłużenia z tytułu kredytu.

Uruchomienie kredytu

Wypłata kredytu w całości w przypadku kredytu wypłacanego jednorazowo lub wypłata pierwszej transzy kredytu w przypadku kredytu wypłacanego w transzach.